16 Nov 2014

മുട്ടയെത്ര?

മുട്ടക്കാരൻ കിട്ടുമ്മാന്
മുട്ടക്കോഴികൾ മൂന്നാണേ
പുള്ളിക്കോഴി പിടക്കോഴി
ദിവസവും മുട്ടകൾ തന്നീടും
ചെല്ലക്കോഴി ചെടയൻ കോഴി
രണ്ടുനാളിലൊരു മുട്ട
തൊപ്പിക്കോഴി തള്ളക്കോഴി
മൂന്നു നാളിലൊരു മുട്ട
പറയുകവേഗം കുട്ടികളെ
ആറുനാളിൽ മുട്ടകളെത്ര
കിട്ടുമ്മാന് കിട്ടീടും?ഉത്തരം


No comments:

Post a Comment